Zapraszamy na bezpłatne szczepienie p/ grypie

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • Seniorzy (75+), czyli osoby urodzone nie później niż
  w 1946 r.
 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące
  w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach
  z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni
  w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
  w podeszłym wieku
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub
  w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
  w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Prosimy zarejestrować się do swojego
lekarza POZ w celu kwalifikacji,
a następnie zgłosić się w ciągu 24 h na
szczepienie z dowodem osobistym do gabinetu 139 (I piętro)
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 do 18:00

© 2020 - eskulap-chojnice.pl

Rejestracja: 052 397 92 95

Skip to content