INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Adres naszej strony internetowej to: http://eskulap-chojnice.pl.

Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez „ESKULAP” sp. z o. o. z siedzibą w Chojnicach, ul. Kościerskiej 9, (89-600) – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „ESKULAP”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”)

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

ESKULAP przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenie państwu usług medycznych i wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w tym zakresie, a także prawnie uzasadnionych interesów administratora (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO). W pozostałych przypadkach ESKULAP przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z ESKULAP, świadczenia na rzecz Państwa usług, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

ESKULAP przetwarza Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nim prawnych obowiązków, a wynikających z przepisów regulujących świadczenie usług medycznych:
a)    prowadzenia, przechowywania i udostępniania Państwu dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta,
b)    weryfikacji Państwa uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celu ich rozliczania, w szczególności z NFZ, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych,
c)    odbierania i archiwizowania przez ESKULAP Państwa oświadczeń odnośnie udostępniania Państwa dokumentacji medycznej.

Cele, w których ESKULAP może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:
a)    zapewnienie kontaktu z Państwem, informowanie Państwa o zarezerwowanych wizytach lekarskich, ich potwierdzeniu lub odwołaniu oraz w innych sprawach związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi,
b)    zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek medycznych ESKULAP,
c)    współpraca z zewnętrznymi kontrahentami i partnerami, w zakresie w jakim działania te nie naruszą tajemnicy lekarskiej,
d)    marketing własnych usług,
e)    gdy znajdzie to zastosowanie, cele związane z prowadzeniem postępowań spornych przez ESKULAP oraz postępowań przed organami władzy publicznej (np. PIP, US).

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do świadczenia usług medycznych, wynikający w szczególności z ustawy o prawach pacjenta. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora wskazanych powyżej, a także wykonania umowy z Państwem o ile ma to zastosowanie. ESKULAP przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.
Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić świadczenie Państwu usług medycznych lub realizacji umowy przez ESKULAP.

Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy numer telefonu jest pacjent ESKULAP upoważniający Państwa do udostępnienia Państwu jego dokumentacji medycznej, Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

Odbiorcy danych osobowych

W toku normalnego prowadzenia działalności ESKULAP może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej), gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na ESKULAP obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:
a)    dostawców usług zaopatrujących ESKULAP w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz zarządzanie organizacją ESKULAP (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zajmującym się ochroną fizyczną obiektu mieszczącego siedzibę Spółki, firmom kurierskim i pocztowym);
b)    kontrahentów Spółki, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych;
c)    dostawców usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, podatkowych, rachunkowych oraz wspierających ESKULAP w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
d)    organy władzy publicznej,
e)    NFZ.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych
w niniejszej informacji powyżej tzn. w celu świadczenia usług medycznych lub w celu realizacji umowy łączącej Państwa z ESKULAP, a po ich zakończeniu/rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

1.    Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
2.    Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
3.    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
4.    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
5.    Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo ESKULAP
6.    Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez ESKULAP naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, ESKULAP dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

Postanowienia końcowe

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez ESKULAP. Dokładamy wszelkich starań
w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@eskulap.chojnice.pl  lub listownie na adres siedziby.


 ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

Мета цього документа – надати вам просту, стислу та прозору інформацію про обробку ваших персональних даних компанією «ESKULAP» sp. z o. o. з зареєстрованим офісом у м. Хойніце, вул. Косьцерська 9, 89-600 Chojnice, який діє як розпорядник персональних даних (далі «Адміністратор», «ESKULAP»). Обсяг наданої нижче інформації відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільний потік таких даних, а також скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних) (далі RODO). Документ призначений виключно для ознайомлення і не вимагає від вас жодних дій.

ЦІЛІ, ОБСЯГ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДЛЯ ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

«ESKULAP» обробляє ваші персональні дані в першу чергу для того, щоб надавати вам медичні послуги на основі договору (стаття 6(1)(b) RODO) і виконувати свої юридичні зобов’язання (стаття 6(1)(c) RODO), а також законні інтереси адміністратора (стаття 6(1)(f) RODO). Якщо персональні дані не були отримані від вас, вони походять від іншого медичного закладу, який надав їх на підставі прямого дозволу, наданого вами з метою надання послуг медичних  компанією  «ESKULAP»  (стаття 14(2)(f) RODO). Водночас повідомляємо, що під час обробки ваших персональних даних не буде автоматизованого прийняття рішень або профілювання (стаття 13(2)(f) RODO).

ESKULAP обробляє ваші дані для наступних цілей, що випливають із його юридичних зобов’язань і положень, що регулюють надання медичних послуг:

– зберігання, зберігання та надання вам медичної документації відповідно до Закону про права пацієнтів;

-перевірка вашого права на медичні послуги, що фінансуються з державних коштів;

– з метою їх розрахунку, зокрема з Національним фондом здоров’я, відповідно до Закону про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів.

Цілі, для яких «ESKULAP» може обробляти дані через законні інтереси:

– забезпечення безпеки в медичних закладах «ESKULAP»;

– співпраця із зовнішніми підрядниками та   партнерами, якщо ці дії не порушують лікарську таємницю. маркетинг власних послуг;

– якщо знайде застосування, цілі, пов’язані з проведенням  розгляду спору в «ESKULAP» та розгляду в державних органах (наприклад, Національна інспекція праці, Податкова служба).

Надання ваших персональних даних є юридичною вимогою, необхідною для надання медичних послуг, що випливає, зокрема, із Закону про права пацієнтів. Ненадання ваших персональних даних може стати перешкодою або завадити «ESKULAP» надавати вам медичні послуги.

ОТРИМУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

У ході своєї діяльності «ESKULAP» може передавати ваші персональні дані зовнішнім одержувачам (з урахуванням усіх вимог щодо забезпечення їх безпеки, що випливають із положень щодо захисту персональних даних, а також зобов’язання зберігати медичну таємницю), коли це необхідні в бізнес-процесах, забезпечуючи високу якість надання послуг, а також дотримуючись юридичних зобов’язань, покладених на «ESKULAP». Вищевказане включає такі категорії одержувачів даних:

– партнери, постачальники та підрядники «ESKULAP» (наприклад, кур’єрські та юридичні послуги);

–органи державної влади;

–  Національний фонд здоров’я

ЧАС ОБРОБКИ ДАНИХ:

Ваші дані обробляються протягом періоду, необхідного для досягнення цілей, описаних вище, і після їх досягнення протягом періоду, передбаченого законом або необхідного для реалізації законних інтересів Адміністратора.

ВАШІ ПРАВА:

У зв’язку із захистом ваших персональних даних ви маєте низку прав згідно з положеннями RODO. Належать до них:

  1. Право на виправлення даних, якщо виявиться, що дані, що обробляються, є неправильними; 2.Право на доступ до ваших даних, включаючи отримання копії та інформації про обробку;
  2. Право вимагати видалення персональних даних у зазначених випадках у положеннях RODO;
  3. Право вимагати обмеження обробки даних;
  4. Право передавати дані, які ви надали «ESKULAP».
  5. Право подати скаргу до компетентного наглядового органу (Голові Управління захисту персональних даних), якщо буде виявлено, що обробка персональних даних ESKULAP порушує закон.

Якщо ви використовуєте свої права, «ESKULAP» докладе всіх зусиль для їх реалізації. У разі виникнення питань щодо ваших даних, будь ласка, зв’яжіться з уповноваженим із захисту персональних даних за електронною адресою jod@eskulap .chojnice .pl або поштою на адресу зареєстрованого. У той же час, виконуючи юридичне зобов’язання, ми повідомляємо, і ви маєте право подати скаргу до наглядового органу Президента Управління захисту персональних даних (вул. Ставки 2 00-193 Warzawa)